Gallery & Video

รูปภาพ และ วีดีโอ

BANGKOK HOT ROD
Custom car and Motorcycle
Contest

“เวที” ประกาศศักยภาพนักแต่งไทย และศิลปินไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงการคัสต้อมโลก
จากการตัดสินของคณะกรรมการกลางด้วยชุดคะแนนที่เป็นมาตรฐานสากล

ส่งประกวดได้ทุกสไตล์

หมดเขต 15 ตุลาคมนี้

BANGKOK HOT ROD
Custom Car and Motorcycle
Contest

“เวที” ประกาศศักยภาพนักแต่งไทย และศิลปินไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงการคัสต้อมโลก จากการตัดสินของคณะกรรมการกลางด้วยชุดคะแนนที่เป็นมาตรฐานสากล

ส่งประกวดได้ทุกสไตล์

หมดเขต 15 ตุลาคมนี้